ជីវវីទ្យា ថ្នាក់ទី៩

ជំពូកទី១៖ រស្មីសំយោគ

1
មេរៀន ៖ សារពាង្គកាយស្វ័យជីព និងសារពាង្គកាយបរជីព
33:35 នាទី

ជំពូកទី៥៖ ផលប៉ះពាល់បណ្តាលមកពីមនុស្សលើស្ថានប្រព័ន្ធធម្មជាតិ

1
មេរៀនទី២៖ការបំពុលបរិស្ថាន ២-កង្វក់ទឹក (តចប់)
25:39 នាទី

លើកទីមួយក្នុងការផ្តល់ពន្ទុ

Please, login to leave a review