ជីវវីទ្យា ថ្នាក់ទី៩

ជីវវិទ្យា ថ្នាក់ទី៩ ជំពូកទី១ រស្មីសំយោគ
ជំពូកទី១៖ រស្មីសំយោគ
មេរៀន ៖ សារពាង្គកាយស្វ័យជីព និងសារពាង្គកាយបរជីព
បង្រៀន​ដោយ ៖ អ្នកគ្រូ គឹម សុត្ថារី គ្រូបង្រៀន​វិទ្យាល័យ​ព្រះស៊ីសុវត្ថិ (សាលារៀន​ជំនាន់​ថ្មី)

ជីវវិទ្យា ថ្នាក់ទី៩ ជំពូកទី៥ មេរៀនទី២ (តចប់)
ជំពូកទី៥៖ ផលប៉ះពាល់បណ្តាលមកពីមនុស្សលើស្ថានប្រព័ន្ធធម្មជាតិ
មេរៀនទី២៖ការបំពុលបរិស្ថាន ២-កង្វក់ទឹក (តចប់)
បង្រៀន​ដោយ ៖ អ្នកគ្រូ គឹម សុត្ថារី គ្រូបង្រៀន​វិទ្យាល័យ​ព្រះស៊ីសុវត្ថិ (សាលារៀន​ជំនាន់​ថ្មី)

ជំពូកទី១៖ រស្មីសំយោគ

1
មេរៀន ៖ សារពាង្គកាយស្វ័យជីព និងសារពាង្គកាយបរជីព
33:35 នាទី

ជំពូកទី៥៖ ផលប៉ះពាល់បណ្តាលមកពីមនុស្សលើស្ថានប្រព័ន្ធធម្មជាតិ

1
មេរៀនទី២៖ការបំពុលបរិស្ថាន ២-កង្វក់ទឹក (តចប់)
25:39 នាទី

លើកទីមួយក្នុងការផ្តល់ពន្ទុ

Please, login to leave a review