ជីវវីទ្យា ថ្នាក់ទី៨

ជីវវិទ្យា ថ្នាក់ទី៨ ជំពូកទី៤ មេរៀនទី៣
ជំពូកទី៤ ៖ ដង្ហើម និងដំណឹកនាំ
មេរៀនទី៣ ៖ ដង្ហើមកោសិកា
បង្រៀន​ដោយ ៖ អ្នកគ្រូ រ័ត្ន សុភាព វិទ្យាល័យឬស្សីកែវ

ជីវវិទ្យាថ្នាក់ទី៨ ជំពូកទី៤ មេរៀនទី៤
ជំពូកទី៤ ៖ ដង្ហើម និងដំណឹកនាំ
មេរៀនទី៤ ៖ ប្រព័ន្ធដំណឹកនាំ
បង្រៀន​ដោយ ៖ អ្នកគ្រូ សុខ ម៉ានី វិទ្យាល័យជាស៊ីមជ្រោយចង្វារ

ជំពូកទី៤ ៖ ដង្ហើម និងដំណឹកនាំ

1
មេរៀនទី៣ ៖ ដង្ហើមកោសិកា
8:29 នាទី
2
មេរៀនទី៤ ៖​ ប្រព័ន្ធដំណឹកនាំ
5:47 នាទី

លើកទីមួយក្នុងការផ្តល់ពន្ទុ

Please, login to leave a review