ជីវវីទ្យា ថ្នាក់ទី៨

ជំពូកទី៤ ៖ ដង្ហើម និងដំណឹកនាំ

1
មេរៀនទី៣ ៖ ដង្ហើមកោសិកា
8:29 នាទី
2
មេរៀនទី៤ ៖​ ប្រព័ន្ធដំណឹកនាំ
5:47 នាទី

លើកទីមួយក្នុងការផ្តល់ពន្ទុ

Please, login to leave a review