ជីវវីទ្យា ថ្នាក់ទី៧

ជំពូកទី៤ ៖ ការរំលាយអាហារ

1
មេរៀនទី២ ៖ ផ្នែក​ផ្សេងៗ​នៃ​ប្រដាប់​រំលាយអាហារ
10:41 នាទី
2
មេរៀនទី៤ ៖ ការ​រំលាយអាហារបែបមេកានិច និងគីមី
11:50​ នាទី

លើកទីមួយក្នុងការផ្តល់ពន្ទុ

Please, login to leave a review