ជីវវីទ្យា ថ្នាក់ទី៧

#ជីវវិទ្យា #ថ្នាក់ទី៧ ជំពូកទី៤ មេរៀនទី២
ជំពូកទី៤ ៖ ការរំលាយអាហារ
មេរៀនទី២ ៖ ផ្នែក​ផ្សេងៗ​នៃ​ប្រដាប់​រំលាយអាហារ
បង្រៀន​ដោយ ៖ អ្នកគ្រូ រ័ត្ន សុភាព វិទ្យាល័យឬស្សីកែវ

#ជីវវិទ្យា #ថ្នាក់ទី៧ ជំពូកទី៤ មេរៀនទី៤
ជំពូកទី៤ ៖ ការរំលាយអាហារ
មេរៀនទី៤ ៖ ការ​រំលាយអាហារបែបមេកានិច និងគីមី
បង្រៀន​ដោយ ៖ អ្នកគ្រូ រ័ត្ន សុភាព វិទ្យាល័យឬស្សីកែវ

ជំពូកទី៤ ៖ ការរំលាយអាហារ

1
មេរៀនទី២ ៖ ផ្នែក​ផ្សេងៗ​នៃ​ប្រដាប់​រំលាយអាហារ
10:41 នាទី
2
មេរៀនទី៤ ៖ ការ​រំលាយអាហារបែបមេកានិច និងគីមី
11:50​ នាទី

លើកទីមួយក្នុងការផ្តល់ពន្ទុ

Please, login to leave a review