ជីវវិទ្យា ថ្នាក់ទី១១

ជីវវីទ្យា ថ្នាក់ទី១១ មេរៀនជីវវីទ្យាថ្នាកក់ទី១១ លំហាត់ជីវវីទ្យាថ្នាក់ទី១១ មុខវិជ្ជាជីវវីទ្យា ថ្នាក់ទី១១

ជំពូកទី៣

1
មេរៀនទី១៖ ច្បាប់តំណពូជ(ត)
24:40 នាទី
2
មេរៀនទី២៖ ក្រូម៉ូសូម(ត)
31.14 នាទី
3
មេរៀនទី២៖ ក្រូម៉ូសូម(តចប់)
31:03 នាទី

ជំពូក៤៖ អាហារ និងការរំលាយអាហាររបស់មនុស្ស

1
មេរៀនទី១៖ អាហារ
28:27 នាទី
2
មេរៀនទី១៖ អាហារ (តចប់)
31:23 នាទី

លើកទីមួយក្នុងការផ្តល់ពន្ទុ

Please, login to leave a review