ជីវវីទ្យា ថ្នាក់ទី១០

ជីវវីទ្យា ថ្នាក់ទី១០ មេរៀនជីវវីទ្យាថ្នាកក់ទី១០ លំហាត់ជីវវីទ្យាថ្នាក់ទី១០ មុខវិជ្ជាជីវវីទ្យា ថ្នាក់ទី១០

ជំពូក៣ ៖ មេតាប៉ូលីស

1
មេរៀនទី១ ៖ រស្មីសំយោគ(តចប់)
16:09 នាទី
2
មេរៀនទី២៖ ដង្ហើមកោសិកា
09:42 នាទី
3
មេរៀនទី២ ៖ ដង្ហើមកោសិកា(ត)
11:19 នាទី
4
មេរៀនទី២ ៖ ដង្ហើមកោសិកា(តចប់)
13:20 នាទី

ជំពូក៤៖ ជីវវិទ្យាមនុស្ស

1
មេរៀនទី១ ៖ ប្រព័ន្ទគ្រោងឆ្ហឹង(តចប់)
30:06 នាទី
2
មេរៀនទី២៖ ប្រព័ន្ធសាច់ដុំ
27:53 នាទី

ជំពូក៥៖ ជីវវិទ្យាក្នុងវិស័យកសិកម្ម

1
មេរៀនទី១៖ ជី (ត)
27:01 នាទី

លើកទីមួយក្នុងការផ្តល់ពន្ទុ

Please, login to leave a review