គីមីវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២

ជំពូក៦

1
មេរៀនទី២ ស្រលាយអាលីផាទិចអាសូត (សំណួរ និង​លំហាត់អនុវត្តន៍) (ភាគទី៤)
26:14 នាទី
2
មេរៀនទី២ ស្រលាយអាលីផាទិចអាសូត (សំណួរ និង​លំហាត់អនុវត្តន៍) (ភាគទី៦)
30:10 នាទី
3
មេរៀនទី២ ស្រលាយអាលីផាទិចអាសូត (សំណួរ និង​លំហាត់អនុវត្តន៍)
26:24 នាទី
4
មេរៀនទី២ ស្រលាយអាលីផាទិចអាសូត
27.24 Minutes
5
មេរៀនទី២ ស្រលាយអាលីផាទិចអាសូត (ភាគទី១២)
31:33 នាទី
6
មេរៀនទី៣៖ សមាសធាតុប្រហើរ
28:52 នាទី
7
មេរៀនទី៣៖ សមាសធាតុប្រហើរ (ភាគទី៤)
29:58 នាទី
8
មេរៀនទី៣៖ សមាសធាតុប្រហើរ (ភាគទី៥)
28:46 នាទី
9
មេរៀនទី៣៖ សមាសធាតុប្រហើរ (ភាគទី៦)
27:05 នាទី

លើកទីមួយក្នុងការផ្តល់ពន្ទុ

Please, login to leave a review