គីមីវិទ្យា ថ្នាក់ទី១១

ជំពូកទី៦៖ ស្តេរ៉េអូគីមី

1
មេរៀនទី១៖ ធរណីមាត្រនៃម៉ូលេគុល (តចប់)
26:40 នាទី
2
មេរៀនទី២៖ ​រូបសណ្ឋាននិងទ្រង់ទ្រាយនៃម៉ូលេគុល(ត)
29:12 នាទី
3
មេរៀនទី២៖ ​រូបសណ្ឋាននិងទ្រង់ទ្រាយនៃម៉ូលេគុល(តចប់)
29:18 នាទី
4
មេរៀនទី២៖ ​រូបសណ្ឋាននិងទ្រង់ទ្រាយនៃម៉ូលេគុល(លំហាត់)
30:28 នាទី

ជំពូកទី៧៖ គីមីសរីរាង្គ

1
មេរៀនទី១៖ អាល់កុលនិងអេទែ អាល់កុល(ត)
27:25 នាទី

លើកទីមួយក្នុងការផ្តល់ពន្ទុ

Please, login to leave a review