គីមីវិទ្យា ថ្នាក់ទី១០

គីមីវិទ្យា ថ្នាក់ទី១០ មេរៀនគីមីវិទ្យាថ្នាក់ទី១០ លំហាត់គីមីវិទ្យាថ្នាក់ទី១០

ជំពូក៤៖ គីមីសិរីរាង្គ

1
មេរៀនទី១៖ ប្រេងកាត និងឥន្ធនៈ (តចប់)
14:28 នាទី
2
មេរៀនទី២៖ អ៊ីដ្រូកាបួឆ្អែតៈ អាល់កាន
28:56 នាទី
3
មេរៀនទី២ ៖ អ៊ីដ្រូកាបួឆ្អែតៈ អាល់កាន(តចប់)
28:26 នាទី
4
មេរៀនទី៣៖​ អ៊ីដ្រូកាបួមិនទាន់ឆ្អែត
28:42 នាទី
5
មេរៀនទី៣៖ អ៊ីដ្រូកាបួមិនទាន់ឆ្អែត(ត)
30:00 នាទី
6
មេរៀនទី៣៖អ៊ីដ្រូកាបួមិនទាន់ឆ្អែត(តចប់់)
29:02 នាទី

លើកទីមួយក្នុងការផ្តល់ពន្ទុ

Please, login to leave a review