សៀវភៅ​​ ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស – Human Capital Management

សៀវភៅ​​ ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស – Human Capital Management សៀវភៅនេះ សម្រាប់ជាជំនួយដល់អ្នកសិក្សាធ្វើការសិក្សានិងស្រាវជ្រាវដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹង។ លោកអ្នកអាចទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃ ជាមួយលីងដោនឡូតនៅខាងក្រោមរូបភាព៖ ទាញយកឯកសារជាទម្រង់ PDF File៖ មើលឯកសារទាំងមូល: លោកអ្នកអាចចែករម្លែលចំណេះដឹងដោយផ្ទាល់នៅទីនេះដោយចុចលើៈ ចែករម្លែលចំណេះដឹងតាម Website ចែករម្លែលចំណេះដឹងតាម Facebook *បញ្ជាក់៖

Read more

សៀវភៅ សញ្ញាចរាចរចផ្លូវគោក

សៀវភៅ សញ្ញាចរាចរចផ្លូវគោក ឧបសម្ព័ន្ធស្ដីពីសញ្ញាចរាចរចផ្លូវគោក សញ្ញាចរាចរផ្លូវគោកមាន៖ ផ្លាកសញ្ញាចរាចរ ភ្លើងសញ្ញាចរាចរ គំនូសសញ្ញាចរាចរ និងសញ្ញាបញ្ជារបស់ភ្នាក់ងារនគរបាលចរាចរ។ សៀវភៅនេះ សម្រាប់ជាជំនួយដល់អ្នកសិក្សាធ្វើការសិក្សានិងស្រាវជ្រាវដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹង។ លោកអ្នកអាចទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃ ជាមួយលីងដោនឡូតនៅខាងក្រោមរូបភាព៖ ទាញយកឯកសារជាទម្រង់ PDF File៖ មើលឯកសារទាំងមូល: លោកអ្នកអាចចែករម្លែលចំណេះដឹងដោយផ្ទាល់នៅទីនេះដោយចុចលើៈ ចែករម្លែលចំណេះដឹងតាម Website ចែករម្លែលចំណេះដឹងតាម

Read more

សៀវភៅ នីតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញ

សៀវភៅ នីតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញ សៀវភៅនេះ សម្រាប់ជាជំនួយដល់អ្នកសិក្សាធ្វើការសិក្សានិងស្រាវជ្រាវដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹង។ លោកអ្នកអាចទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃ ជាមួយលីងដោនឡូតនៅខាងក្រោមរូបភាព៖ ទាញយកឯកសារជាទម្រង់ PDF File៖ មើលឯកសារទាំងមូល: លោកអ្នកអាចចែករម្លែលចំណេះដឹងដោយផ្ទាល់នៅទីនេះដោយចុចលើៈ ចែករម្លែលចំណេះដឹងតាម Website ចែករម្លែលចំណេះដឹងតាម Facebook *បញ្ជាក់៖ • យើងខ្ញុំបង្ហោះឯកសារនេះ សម្រាប់ជាការចែករំលែកចំណេះដឹងតែប៉ុណ្ណោះ •

Read more

សៀវភៅ មេរៀនស្តីពី នីតិរដ្ឋប្បវេណី សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រឆ្នាំទី២

សៀវភៅ មេរៀនស្តីពី នីតិរដ្ឋប្បវេណី សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រឆ្នាំទី២ រៀបរៀងដោយៈ ហាប់ ផល្លី សៀវភៅនេះ សម្រាប់ជាជំនួយដល់អ្នកសិក្សាធ្វើការសិក្សានិងស្រាវជ្រាវដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹង។ លោកអ្នកអាចទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃ ជាមួយលីងដោនឡូតនៅខាងក្រោមរូបភាព៖ ទាញយកឯកសារជាទម្រង់ PDF File៖ មើលឯកសារទាំងមូល: លោកអ្នកអាចចែករម្លែលចំណេះដឹងដោយផ្ទាល់នៅទីនេះដោយចុចលើៈ ចែករម្លែលចំណេះដឹងតាម Website ចែករម្លែលចំណេះដឹងតាម Facebook

Read more

សៀវភៅ កម្រងវិញ្ញាសាមេធាវី​ ប្រឡងចូល ក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាល និងប្រឡងចេញ

សៀវភៅ កម្រងវិញ្ញាសាមេធាវី​ ប្រឡងចូល ក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាល និងប្រឡងចេញ រៀបរៀងដោយៈ មេធាវី ម៉ុត ធីតា សៀវភៅនេះ សម្រាប់ជាជំនួយដល់អ្នកសិក្សាធ្វើការសិក្សានិងស្រាវជ្រាវដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹង។ លោកអ្នកអាចទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃ ជាមួយលីងដោនឡូតនៅខាងក្រោមរូបភាព៖ ទាញយកឯកសារជាទម្រង់ PDF File៖ មើលឯកសារទាំងមូល: លោកអ្នកអាចចែករម្លែលចំណេះដឹងដោយផ្ទាល់នៅទីនេះដោយចុចលើៈ ចែករម្លែលចំណេះដឹងតាម Website

Read more

សៀវភៅ របៀបសរសេរកិច្ចការរដ្ឋបាលផ្លូវការរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

សៀវភៅ របៀបសរសេរកិច្ចការរដ្ឋបាលផ្លូវការរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ រៀបរៀងដោយៈ សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង សៀវភៅនេះ សម្រាប់ជាជំនួយដល់អ្នកសិក្សាធ្វើការសិក្សានិងស្រាវជ្រាវដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹង។ លោកអ្នកអាចទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃ ជាមួយលីងដោនឡូតនៅខាងក្រោមរូបភាព៖ ទាញយកឯកសារជាទម្រង់ PDF File៖ មើលឯកសារទាំងមូល: លោកអ្នកអាចចែករម្លែលចំណេះដឹងដោយផ្ទាល់នៅទីនេះដោយចុចលើៈ ចែករម្លែលចំណេះដឹងតាម

Read more

សៀវភៅ ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋនាសម័យ

សៀវភៅ ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋនាសម័យមហានគរ រៀបរៀងដោយៈ បណ្ឌិត មីសែល ត្រាណេ និង ធន់ ហិុន សៀវភៅនេះ សម្រាប់ជាជំនួយដល់អ្នកសិក្សាធ្វើការសិក្សានិងស្រាវជ្រាវដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹង។ លោកអ្នកអាចទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃ ជាមួយលីងដោនឡូតនៅខាងក្រោមរូបភាព៖ ទាញយកឯកសារជាទម្រង់ PDF File៖ មើលឯកសារទាំងមូល: លោកអ្នកអាចចែករម្លែលចំណេះដឹងដោយផ្ទាល់នៅទីនេះដោយចុចលើៈ ចែករម្លែលចំណេះដឹងតាម Website

Read more

សៀវភៅឃុំ សង្កាត់ ស្រុក ខណ្ឌ ក្រុង ខេត្ត រាជធានី

សៀវភៅឃុំ សង្កាត់ ស្រុក ខណ្ឌ ក្រុង ខេត្ត រាជធានី រៀបរៀងដោយៈ ឯកសារចេញពីក្រសួង សៀវភៅនេះ សម្រាប់ជាជំនួយដល់អ្នកសិក្សាធ្វើការសិក្សានិងស្រាវជ្រាវដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹង។ លោកអ្នកអាចទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃ ជាមួយលីងដោនឡូតនៅខាងក្រោមរូបភាព៖ ទាញយកឯកសារជាទម្រង់ PDF File៖ មើលឯកសារទាំងមូល: លោកអ្នកអាចចែករម្លែលចំណេះដឹងដោយផ្ទាល់នៅទីនេះដោយចុចលើៈ ចែករម្លែលចំណេះដឹងតាម Website

Read more

សៀវភៅតួនាទី ភារកិច្ច រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

សៀវភៅតួនាទី ភារកិច្ច រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ សៀវភៅនេះ សម្រាប់ជាជំនួយដល់អ្នកសិក្សាធ្វើការសិក្សានិងស្រាវជ្រាវដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹង។ លោកអ្នកអាចទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃ ជាមួយលីងដោនឡូតនៅខាងក្រោមរូបភាព៖ ទាញយកឯកសារជាទម្រង់ PDF File៖ មើលឯកសារទាំងមូល: លោកអ្នកអាចចែករម្លែលចំណេះដឹងដោយផ្ទាល់នៅទីនេះដោយចុចលើៈ ចែករម្លែលចំណេះដឹងតាម Website ចែករម្លែលចំណេះដឹងតាម Facebook *បញ្ជាក់៖ • យើងខ្ញុំបង្ហោះឯកសារនេះ សម្រាប់ជាការចែករំលែកចំណេះដឹងតែប៉ុណ្ណោះ

Read more