សំណួរ ចម្លើយត្រៀបប្រឡងទាក់ទងនឹងប្រសាទសំបូរព្រៃគុក​

សំណួរ ចម្លើយត្រៀបប្រឡងទាក់ទងនឹងប្រសាទសំបូរព្រៃគុក​ លោកអ្នកអាចចែករម្លែលចំណេះដឹងដោយផ្ទាល់នៅទីនេះដោយចុចលើ ចែករម្លែលចំណេះដឹង ហ្វេសប៊ុក *បញ្ជាក់៖ • យើងខ្ញុំបង្ហោះឯកសារនេះ សម្រាប់ជាការចែករំលែកចំណេះដឹងតែប៉ុណ្ណោះ • ហាមដាច់ខាតយកឯកសារនេះទៅធ្វើអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ • យើងខ្ញុំសូមមិនទទួលខុសត្រូវដាច់ខាត ចំពោះជនណាដែលយកឯកសារទាំងនេះទៅធ្វើអាជីកម្មផ្ទាល់ខ្លួនខុសច្បាប់ ៕ *សូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រ! សូមឲ្យលោកអ្នកជួបតែសំណាងល្អគ្រប់ពេលវេលា! *សូមអរគុណចំពោះផ្ចាស់កម្មសិទ្ធ​ ដែលបានរួមចំណែកចែករម្លែកចំណេះដឹងដ៏ល្អនេះសម្រាប់កូនខ្មែរ! ចែករំលែកដោយ៖

Read more

នៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាល តើរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យអាឡឺម៉ង់ ឫអាឡឺម៉ង់ខាងកើត មានគោលនយោបាយដូចម្ដេច?

សំណួរៈ នៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាល តើរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យអាឡឺម៉ង់ ឫអាឡឺម៉ង់ខាងកើត មានគោលនយោបាយដូចម្ដេច? ចម្លើយៈ នៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាល រដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យអាឡឺម៉ង់ ឫអាឡឺម៉ង់ខាងកើត មានគោលនយោបាយដូចជា៖ • ព្យាបាលជំងឺដល់ប្រជាជនដោយមិនគិតថ្លៃ។ • រដ្ឋាភិបាលបានបណ្ដុះបណ្ដាលពេទ្យគ្រប់ជំនាញនោឆ្នាំ ១៩៨៥ សម្រាប់គ្រូពេទ្យថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតចំនួន ៣៧ ៩៤៣ នាក់ទន្ថពេទ្យ ១១

Read more

នៅឆ្នាំ១៩៦៥ អាឡឺម៉ង់ខាងកើតមានកំណើនប្រជាជនយឺតដូច្នេះតើរដ្ឋាភិបាលបានប្រើគោលនយោបាយដូចម្ដេច?

សំណួរៈ នៅឆ្នាំ១៩៦៥ អាឡឺម៉ង់ខាងកើតមានកំណើនប្រជាជនយឺតដូច្នេះតើរដ្ឋាភិបាលបានប្រើគោលនយោបាយដូចម្ដេច? ចម្លើយៈ នៅឆ្នាំ១៩៦៥ អាឡឺម៉ង់ខាងកើតមានកំណើនប្រជាជនយឺត។ ដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលបានប្រើគោលនយោបាយដូចជា៖ • បើកសិទ្ធិឲ្យបុរស និងស្រ្ដីមានសិទ្ធិស្មើគ្នា។ • លើកទឹកចិត្តស្រ្ដីដែលចង់បានកូនច្រើនដោយរដ្ឋផ្ដល់ថវិកា១០០០ម៉ាកចំពោះស្រ្ដីមានកូនដំបូងព្រមទាំងទទួលសិទ្ធិសម្រាករយៈពេល៦ខែ ដោយមិនកាត់ប្រាក់ខែទៀតផង។បើស្រ្ដីមានកូនទី២ត្រូវមានច្បាប់ឈប់សម្រាកមួយឆ្នាំនិងកូនទី៣ចំនួន១៨ខែ ដោយរក្សាប្រាក់បៀវត្សពី៧០%ទៅ៩០%។ លោកអ្នកអាចចែករម្លែលចំណេះដឹងដោយផ្ទាល់នៅទីនេះដោយចុចលើ ចែករម្លែលចំណេះដឹង ហ្វេសប៊ុក *បញ្ជាក់៖ • យើងខ្ញុំបង្ហោះឯកសារនេះ

Read more

តើប្រទេសណាដៃគូពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសាធារដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យអាឡឺម៉ង់ ឫអាឡឺម៉ង់ខាងកើត?

សំណួរៈ តើប្រទេសណាដៃគូពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសាធារដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យអាឡឺម៉ង់ ឫអាឡឺម៉ង់ខាងកើត? ចម្លើយៈ • ប្រទេសណាដៃគូពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសាធារដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យអាឡឺម៉ង់ ឫអាឡឺម៉ង់កើតគឺមានអែរ៉ុបខាងលិច ពិេសសអាឡឺម៉ង់ខាងលិច។ លោកអ្នកអាចចែករម្លែលចំណេះដឹងដោយផ្ទាល់នៅទីនេះដោយចុចលើ ចែករម្លែលចំណេះដឹង ហ្វេសប៊ុក *បញ្ជាក់៖ • យើងខ្ញុំបង្ហោះឯកសារនេះ សម្រាប់ជាការចែករំលែកចំណេះដឹងតែប៉ុណ្ណោះ • ហាមដាច់ខាតយកឯកសារនេះទៅធ្វើអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ • យើងខ្ញុំសូមមិនទទួលខុសត្រូវដាច់ខាត ចំពោះជនណាដែលយកឯកសារទាំងនេះទៅធ្វើអាជីកម្មផ្ទាល់ខ្លួនខុសច្បាប់

Read more

តើសេដ្ឋកិច្ចនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យអាឡឺម៉ង់ ឫអាឡឺម៉ង់ខាងកើតជាសេដ្ឋកិច្ចមានលក្ខណៈដូចម្ដេច?ហេតុអ្វី?

សំណួរៈ តើសេដ្ឋកិច្ចនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យអាឡឺម៉ង់ ឫអាឡឺម៉ង់ខាងកើតជាសេដ្ឋកិច្ចមានលក្ខណៈដូចម្ដេច?ហេតុអ្វី? ចម្លើយៈ • សេដ្ឋកិច្ចនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យអាឡឺម៉ង់ ឫអាឡឺម៉ង់ខាងកើតជាសេដ្ឋកិច្ចសមូភាពពីព្រោះមធ្យោបាយផលិតកម្មទាំងអស់ជារបស់រដ្ឋដូចជា រោងចក្រ ដីធ្លី និងមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនជាដើម។ ជាពិសេសការអភិឌ្ឈន៍ធ្វើតាមដំណាក់ សេដ្ឋកិច្ច ផែនការ ៥ឆ្នាំម្ដង។ លោកអ្នកអាចចែករម្លែលចំណេះដឹងដោយផ្ទាល់នៅទីនេះដោយចុចលើ ចែករម្លែលចំណេះដឹង ហ្វេសប៊ុក *បញ្ជាក់៖ • យើងខ្ញុំបង្ហោះឯកសារនេះ

Read more

នៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យអាឡឺម៉ង់ ឫអាឡឺម៉ង់ខាងកើតគេបែងចែកដីដាំដំណាំជាប៉ុន្មាន? អ្វីខ្លះ?ចូរបញ្ជាក់។

សំណួរៈ នៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យអាឡឺម៉ង់ ឫអាឡឺម៉ង់ខាងកើតគេបែងចែកដីដាំដំណាំជាប៉ុន្មាន? អ្វីខ្លះ?ចូរបញ្ជាក់។ ចម្លើយៈ សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យអាឡឺម៉ង់ ឫអាឡឺម៉ង់ខាងកើតគេបែងចែកដីដាំដំណាំជា៣ប្រភេទគឺ៖ • ដីដែលមានជីជាតិ គេដំាត្រូវសាលី ដំឡូងសម្រាប់យកស្ដរ។ • ដីដែលមានគុណភាពអន់ គេដំឡូងបារាំង។ • ដីសើមសម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វ កសិកម្ម ដែលមានលក្ខណៈប្រពលវប្បកម្មដោយប្រើគីមី។ លោកអ្នកអាចចែករម្លែលចំណេះដឹងដោយផ្ទាល់នៅទីនេះដោយចុចលើ ចែករម្លែលចំណេះដឹង

Read more

តើកសិដ្ឋានរដ្ឋនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យអាឡឺម៉ង់ ឫអាឡឺម៉ង់ខាងកើតមានប៉ុន្មាន?ចែកចេញជាអ្វី?

សំណួរៈ តើកសិដ្ឋានរដ្ឋនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យអាឡឺម៉ង់ ឫអាឡឺម៉ង់ខាងកើតមានប៉ុន្មាន?ចែកចេញជាអ្វី? ចម្លើយៈ • កសិដ្ឋានរដ្ឋនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យអាឡឺម៉ង់ ឫអាឡឺម៉ង់ខាងកើតមាន៤៧១ចែកចេញជា៣៩០០ សហករណ៍បើគិតជាផ្ទៃដីកសិកម្មវិញស្មើនឹង៥៩% នៃផ្ទៃប្រទេសទាំងមូល។ លោកអ្នកអាចចែករម្លែលចំណេះដឹងដោយផ្ទាល់នៅទីនេះដោយចុចលើ ចែករម្លែលចំណេះដឹង ហ្វេសប៊ុក *បញ្ជាក់៖ • យើងខ្ញុំបង្ហោះឯកសារនេះ សម្រាប់ជាការចែករំលែកចំណេះដឹងតែប៉ុណ្ណោះ • ហាមដាច់ខាតយកឯកសារនេះទៅធ្វើអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ • យើងខ្ញុំសូមមិនទទួលខុសត្រូវដាច់ខាត

Read more

តើឧស្សាហកម្មនៅតាមសាធារណេរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យអាឡឺម៉ង់ ឫអាឡឺម៉ង់ខាងកើតត្រូវបានប្រមូលផ្ដុំយ៉ាងដូចម្ដេច?ចូរបង្ហាញ។

សំណួរៈ តើឧស្សាហកម្មនៅតាមសាធារណេរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យអាឡឺម៉ង់ ឫអាឡឺម៉ង់ខាងកើតត្រូវបានប្រមូលផ្ដុំយ៉ាងដូចម្ដេច?ចូរបង្ហាញ។ ចម្លើយៈ • ឧស្សាហកម្មនៅតាមសាធារណេរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យអាឡឺម៉ង់ ឫអាឡឺម៉ង់ខាងកើតត្រូវបានប្រមូលផ្ដុំទៅតាមផ្នែកផលិតផលដែលមាន ១៣២ កន្លែង ទូទាំងប្រទេសដែលបែងចែកជាផ្នែកធំៗរួមមាន គីមី គ្រឿម៉ាស៊ីន អេឡិចត្រូនិច ព្រមទាំងរោងចក្រស្លដែកវាយនភ័ណ្ឌ អុបទិច និងរថយន្ដ។ នៅក្នុងរោងចក្រនីមួយៗគេត្រូវប្រើមនុស្សយន្ដជំនួស មនុស្ស ដើម្បីបំពេញកង្វះខាតកម្មករជំនាញ។ លោកអ្នកអាចចែករម្លែលចំណេះដឹងដោយផ្ទាល់នៅទីនេះដោយចុចលើ

Read more

តើឧស្សាហកម្មដែលប្រើដោយប្រភពថាមពលភាគច្រើនប្រើអ្វី? ហើយជាជះឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះ?

សំណួរៈ តើឧស្សាហកម្មដែលប្រើដោយប្រភពថាមពលភាគច្រើនប្រើអ្វី? ហើយជាជះឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះ? ចម្លើយៈ • ឧស្សាហកម្មដែលប្រើដោយប្រភពថាមពលភាគច្រើនប្រើថាមពលធ្យូងថ្មនិងប្រេងកាត ដែល ជះឥទ្ធិពលដល់ស្រទាប់អូសូន និងកង្វក់បរិស្ដាន។ លោកអ្នកអាចចែករម្លែលចំណេះដឹងដោយផ្ទាល់នៅទីនេះដោយចុចលើ ចែករម្លែលចំណេះដឹង ហ្វេសប៊ុក *បញ្ជាក់៖ • យើងខ្ញុំបង្ហោះឯកសារនេះ សម្រាប់ជាការចែករំលែកចំណេះដឹងតែប៉ុណ្ណោះ • ហាមដាច់ខាតយកឯកសារនេះទៅធ្វើអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ • យើងខ្ញុំសូមមិនទទួលខុសត្រូវដាច់ខាត

Read more

នៅអឺរ៉ុបខាងកើតតើអាឡឺម៉ង់ខាងកើតឈរនៅលំដាប់ទីប៉ុន្មានខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច? ហើយមានអ្វីជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃឧស្សាហកម្ម?

សំណួរៈ នៅអឺរ៉ុបខាងកើតតើអាឡឺម៉ង់ខាងកើតឈរនៅលំដាប់ទីប៉ុន្មានខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច? ហើយមានអ្វីជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃឧស្សាហកម្ម? ចម្លើយៈ • នៅអឺរ៉ុបខាងកើតតើអាឡឺម៉ង់ខាងកើតឈរនៅលំដាប់ទី១ ខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច ហើយមានមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃឧស្សាហកម្មមានធ្យូងថ្មច្រើនជាងគេ ដែលស្ថិតក្នុងរណ្ដៅរាក់ ចំណែកធនធានរ៉ែផ្សេងៗវិញមិនសូវជាសម្បូរឡើយ។ លោកអ្នកអាចចែករម្លែលចំណេះដឹងដោយផ្ទាល់នៅទីនេះដោយចុចលើ ចែករម្លែលចំណេះដឹង ហ្វេសប៊ុក *បញ្ជាក់៖ • យើងខ្ញុំបង្ហោះឯកសារនេះ សម្រាប់ជាការចែករំលែកចំណេះដឹងតែប៉ុណ្ណោះ • ហាមដាច់ខាតយកឯកសារនេះទៅធ្វើអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ •

Read more